EDC TRAVEL ส่งกรุ๊ป สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัีธยมศึกษาเขต10 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 2-5 มีนาคม 2560

ขอขอบคุณ คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัีธยมศึกษาเขต10 จังหวัดเพชรบุรี ที่ไว้วางใจบริษัทเรา นำท่องเที่ยวจังหวัด แพร่ - น่าน เที่ยวชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดที่ต้องห้ามพลาดเพราะมีปะติมากรรมบนฝาผนังปู่ม่านกระซิบรักบอกย่าม่าน ชมวัดพระธาตุแช่แห้ง คุ้มเจ้าหลวง 'บ้านวงศ์บุรี' หรือ 'คุ้มวงศ์บุรี วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นต้น

DOT

DEPARTMENT OF TOURISM
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05594
 

TTAA

Thai Travel Agents Association
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA)
 

DBD Verified

Department of Business Development
เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระดับ Silver