แพร่-น่าน มีนาคม 2560

ขอขอบคุณ คณะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัีธยมศึกษาเขต10 จังหวัดเพชรบุรี ที่ไว้วางใจบริษัทเรา นำท่องเที่ยวจังหวัด แพร่ - น่าน เที่ยวชมวัดภูมินทร์ เป็นวัดที่ต้องห้ามพลาดเพราะมีปะติมากรรมบนฝาผนังปู่ม่านกระซิบรักบอกย่าม่าน ชมวัดพระธาตุแช่แห้ง คุ้มเจ้าหลวง 'บ้านวงศ์บุรี' หรือ 'คุ้มวงศ์บุรี วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นต้น
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development