Happy Hokkaido โชว์พราว 6 วัน 4 คืน โดยไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์[XJ]

รหัสทัวร์

EDC181725

สายการบิน

ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ)

ระยะเวลา

6 วัน 4 คืน

ประเทศ

Japan

ราคาเริ่มต้น

฿ 27,777.-


เมืองอาซาฮิคาวา - หมู่บ้านราเมน – เมืองคามิคาว่า - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION - เมืองโซอุนเคียว - อาบน้ำแร่ - ทานบุฟเฟ่ ขาปู -โทมิตะ ฟาร์ม – ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม – ซัปโปโร - โอตารุ  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด  ทานุกิโคจิ -  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน      

Highlight

 • เมืองอาซาฮิคาวา
 • หมู่บ้านราเมน
 • เมืองคามิคาว่า
 • พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง ICE PAVILLION
 • เมืองโซอุนเคียว
 • อาบน้ำแร่
 • ซิกิไซโนะโอกะฟาร์ม
 • ซัปโปโร
 • โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซัปโปโระ ศาลเจ้าฮอกไกโด ทานุกิโคจิ
 • อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 • ทานบุฟเฟ่ ขาปู
 • โทมิตะ ฟาร์ม

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿44,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿30,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿27,777 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿28,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿29,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿31,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿33,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿29,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿33,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿30,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿32,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 44,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 44,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 44,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 30,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 30,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 30,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 27,777 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 27,777 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 27,777 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 28,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 28,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 28,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 29,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 29,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 29,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 31,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 31,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 31,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 33,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 33,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 33,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 29,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 29,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 29,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 33,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 33,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 33,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 30,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 30,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 30,999 โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 32,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 10,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 32,999 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) 32,999 โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ราคาทัวร์รวม
 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ            
6.ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.            
8.หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์ไม่รวม 
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
4. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
5. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบิน ในวันเช็คอิน)
6. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ

การจอง หรือสำรองที่นั่ง

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิก

การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
3. ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development