EASY HONGKONG-MACAU 3D2N 3 วัน 2 คืน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์[CX]

รหัสทัวร์

EDC181849

สายการบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

ระยะเวลา

3 วัน 2 คืน

ประเทศ

Hong Kong, Macau

ราคาเริ่มต้น

฿ 16,900.-


ฮ่องกง จุดชมวิววิคตอเรียพีค หาดรีพลัสเบย์ Symphony Of Lights มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโวแสควร์ ร้านขนม  The Venetian Resort วัดแชกงหมิว วัดหว่องไต๋สิน โรงงานจิวเวอรี่ ร้านหยก ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย โอเชี่ยนเทอร์มินอล 

Highlight

 • ฮ่องกง
 • จุดชมวิววิคตอเรียพีค
 • หาดรีพลัสเบย์
 • Symphony Of Lights
 • มาเก๊า
 • วัดอาม่า
 • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
 • โบสถ์เซนต์ปอล
 • เซนาโวแสควร์
 • ร้านขนม
 • The Venetian Resort
 • วัดแชกงหมิว
 • วัดหว่องไต๋สิน
 • โรงงานจิวเวอรี่
 • ร้านหยก
 • ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
 • โอเชี่ยนเทอร์มินอล

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿16,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿17,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿18,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿19,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿20,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 16,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 17,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 18,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 19,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 20,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 6,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 120 เหรียญ /ทริป/ต่อท่าน **
**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์**
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
สำคัญมาก!!!กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ
PASSPORT ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมือง (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น) กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลจีนทุกเมือง ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / ร้าน

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
- ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน **เนื่องจากห้องพักโรงแรมในฮ่องกงจะมีขนาดเล็ก ห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ขนาดของห้องจะเท่ากันกับห้องพัก 1 ท่าน หรือ 2 ท่าน พื้นที่ใช้สอยก็อาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นหากลูกค้าต้องการพักด้วยกัน 3 ท่าน กรุณายอมรับขนาดห้องพักของโรงแรมในฮ่องกง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หน้า
- **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
- ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ไม่เกิน 30 กิโล / ท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยว สำหรับลูกค้าต่างชาติ
- ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกินจาก 30 กิโลกรัม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
- ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 120 เหรียญ / ท่าน / ทริป (หัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ) 

เงื่อนไขการชำระเงิน
- ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
- ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำ
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
- กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
- เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
- สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำคัญ!! บริษัทฯ ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศฮ่องกงโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น**

เงื่อนไขอื่นๆ
- สําหรับผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือถือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง
- ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- ราคาทัวร์ใช้ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ต้องเดินทางไป-กลับตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 15 คนขึ้นไป
- ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
- กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
- กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลฮ่องกง
 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เอ๋
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • สาว
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development