• ตั๋วเครื่องบินอเมริกา
 • บริการออกตั๋วเครื่อบบินสำกรับเอเย่นต์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก River and Antelope Canyon 11 วัน 8 คืน โดยอีว่า แอร์เวย์[BR]

รหัสทัวร์

EDC182575

สายการบิน

อีว่า แอร์เวย์ (BR)

ระยะเวลา

11 วัน 8 คืน

ประเทศ

United States of America

ราคาเริ่มต้น

฿ 96,900.-


.. รถโค้ช สะอาด ปลอดภัย พนักงานขับรถเต็มใจให้บริการ
 มัคคุเทศก์มีความชำนาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนน้อม
 ตื่นตาตื่นใจกับ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 10 ของโลก “อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนยอน”

นครลอสแอนเจลิส - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
เมือง ลาส เวกัส - ถนน ลาส  เวกัส บูเลอว์วาร์ด
สถานี สกาย วอล์ค Guana Point – ลอส  แองเจลิส
สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์ - ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด  
โรงอุปรากรจีน - โกดัก เซ็น - โรดิโอ ไดร์ฟ

ฮอลลีวู้ด วิลเลจ - เอล พลูโบ เดอ ลอส  แองเจลิส
 

Highlight

 • นครลอสแอนเจลิส
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • เมือง ลาส เวกัส
 • ถนน ลาส เวกัส บูเลอว์วาร์ด
 • อุทยานแห่งชาติ แกรนด์ แคนย่อน
 • สถานี สกาย วอล์ค
 • Guana Point
 • ลอส แองเจลิส
 • สวนสนุก ดิสนีย์แลนด์
 • ฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด
 • โรงอุปรากรจีน
 • โกดัก เซ็น
 • โรดิโอ ไดร์ฟ
 • ฮอลลีวู้ด วิลเลจ
 • เอล พลูโบ เดอ ลอส แองเจลิส
 • Barstow Tanger Outlets
 • ถนน แฟร์ม๊องท์
 • ออนตาริโอ้ มิลส์ เอ้าท์เลท
 • Macy Department Store

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿96,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿109,900 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿112,900 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 96,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 109,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 112,900 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

*** ราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ***
*** ในการเดินทางในแต่ละครั้ง จะต้องมีจำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ***
*** กรณีผู้เดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลี่ยนราคา ***
*** โปรแกรมนี้ไม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ ***
*** ราคานี้รวมค่าวีซ่าประเทศอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินตามที่ระบุไว้ในรายการ  
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
  ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขออนุญาตเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการในการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและ/หรือ ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีที่ออกตั๋วแล้ว)
  ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
  ค่าเข้าสถานที่เข้าชมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ
  ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport 
  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด 
  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
  ค่าทิปไกด์ 30 USD / ทริป
  ค่าทิปคนขับรถโค้ช 25 USD / ทริป
 
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระเงิน 
  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน 
  กรุณาจองทัวร์ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วัน พร้อมมัดจำเป็นจำนวน 25,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน (ช่วง ปีใหม่,สงกรานต์)
  กรณีที่ลูกค้า พักอาศัยอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งกับทางบริษัทให้ทราบตั้งแต่ทำการจอง หากลูกค้ามีความจำเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบก่อนออกตั๋ว มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
  ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทำการ หรือก่อนออกตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และไม่คืนมัดจำ
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าอังกฤษไม่ทันกำหนด และทางบริษัทฯต้องออกตั๋วกับทางสายการบินทางลูกค้าจะต้องจ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการออกตั่วเครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
 
การยกเลิกและการคืนเงิน
  กรณียกเลิก ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม ต้องยกเลิกล่วงหน้าก่อน 45 วัน 
จะไม่เก็บค่ามัดจำ
  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำ
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันทำการ ทางบริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องหัก 50 % ของอัตราค่าบริการทั้งหมด
  กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  หากท่านจองและให้เอกสารในการทำวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษ ไม่ทันกำหนดการออกตั๋วกับทางสายการบินและผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด
 
หมายเหตุ  
  ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติการเดินทางท่องเที่ยวกับคณะจะใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองได้พิจารณาแล้ว
  บริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ทางสถานทูต
 งดออกวีซ่าให้กับท่าน อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
  รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศเหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 10 วัน 
 
หลักฐานการประกอบวีซ่า อเมริกา
โปรดเตรียมเอกสารล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการเดินทาง
 (การขอวีซ่าประเทศอเมริกาผู้เดินทางทุกท่านต้อง ณ สถานทูตประเทศอเมริกา ถนนวิทยุ )
 
1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ และมีหน้าเหลือไม่ต่ำกว่า 
3 หน้า หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าไม่ว่าจะมีวีซ่ากลุ่มเชงเก้นหรือประเทศอื่น ต้องนำไปแสดงด้วย  
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
2.  รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ฉากหลังสีขาว ขนาดใบหน้าวัดจาก ศรีษะถึง  
  คาง 3 ซม. ควรมีอายุไม่เกิน 6  เดือน และต้องไม่ซ้ำกับรูปที่มีในเล่มหนังสือเดินทาง
3.  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด และ สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า (ถ้ามี) 
4.  หลักฐานแสดงฐานะการทำงาน 1 ชุด เป็นภาษาอังกฤษ
หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
-   กรณีลูกจ้าง พนักงานบริษัทใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน เป็นต้น (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) 
-  กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่นั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,  วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) *สำเนาสลิปเงินเดือน ถ่ายย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 เดือน *
-   กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ใช้สำเนาทะเบียนการค้าหรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ  พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท, หนังสือจดทะเบียนห้างหุ่นส่วน
(คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย
-   เจ้าของร้านค้า   ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4) , พค. 0403 ที่มีชื่อของผู้ที่จะยื่นวีซ่าอยู่ในเอกสารด้วย 
-   กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส  หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน 
-   กรณีท่านที่ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้) (เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า เช่น ยื่นวีซ่า 22 ม.ค. เอกสารต้องออก 22 ก.พ. เป็นต้นไป) 
-   กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
-   ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น 
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนหรือสำเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก 
-   กรณีเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 
-   ประกอบอาชีพอิสระ : พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า , ใบเสร็จแสดงการซื้อขาย , เอกสารการเสียภาษี 
** ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใช้ชื่อของแต่ละสถานทูต**
5.  ถ่ายสำเนาสมุดเงินฝาก ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ทุกหน้า  (สถานทูตไม่พิจารณาบัญชีกระแสฯ) 1 ชุด และควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่าต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
 ทางบริษัทฯต้องขอให้ลูกค้ามีการอัพเดทข้อมูลการเงินอีกครั้งก่อนการยื่นวีซ่าเพราะที่ท่านส่งมาก่อนหน้านี้คือการเตรียมความพร้อมในการยื่นวีซ่าซึ่ง การอัพเดทจะแสดงยอดเงินล่าสุดไม่เกิน 7 วันก่อนการยื่นวีซ่า โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น  
6.เด็ก สำเนาสูติบัตร 1 ชุด และหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด* กรณีที่บิดาหรือ มารดาคนใดคนหนึ่งมิได้เดินทางพร้อมบุตร * โปรดเพิ่ม หนังสือยินยอม ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศโดยทางอำเภอเป็นผู้ออกให้ 
พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ,หลักฐานการงานและการเงิน ของผู้ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมเด็ก
* การพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น เป็นดุลยพินิจของแต่ละสถานทูต การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาง่ายขึ้น
 
รายละเอียดข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าอเมริกา
(กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษให้ครบทั้งหมดทุกข้อ)
***กรณีกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้***

1.ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………………….…………
   ชื่อ– นามสกุล (ภาษาไทย)…………………………………………………................…………………………
2.คุณมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบุชื่อ-นามสกุล) ……………………………………………
3.สถานนะสมรส ……………………………………….
4.วัน-เดือน-ปี เกิด……………………………..สถานที่เกิด…………………………….ประเทศที่เกิด………………
5.สัญชาติปัจจุบัน…………………………….คุณมีสัญชาติอื่นหรือไม่(ถ้ามีโปรดระบุ)…………………………………
6.หมายเลขบัตรประชาชน13หลัก………………………………………………………………………………………
7.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่………..หมู่………..ซอย……………………….หมู่บ้าน/ถนน……………………………………
แขวง ………………………เขต……………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์………………
  เบอร์โทรศัพท์บ้าน…………………………………ที่ทำงาน……………………,……….มือถือ……………………
  อีเมล์ ……………………………………………………………………
8.หมายเลขหนังสือเดินทาง……………………………….สถานที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………
  วันที่ออกหนังสือเดินทาง…………………………………วันที่หมดอายุ………………………............................ 
  หมายเลขหนังสือเดินทางเล่มเก่า…………………………สถานที่ออกหนังสือเดินทาง……………………………
  วันที่ออกหนังสือเดินทาง………………………………….วันที่หมดอายุ………………………………………….
  คุณเคยทำหนังสือเดินทางหายหรือไม่…………………………….
9.จุดประสงค์ในการเดินทาง…………………………………………………………………………………………
   กรุณาระบุชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ติดต่อในอเมริกา…………………………………………………………………
  ความสัมพันธ์……………..ที่อยู่โดยละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์…………...……………………………………
  คุณมีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนหรือไม่…………วันที่เดินทางเข้า…………………..เดินทางโดยเที่ยวบิน………
  เมืองที่เดินทางเข้าเมื่อมาถึงอเมริกา…………………….วันที่เดินทางออก………………เดินทางโดยเที่ยวบิน…...…
  เมืองที่เดินทางออกจากอเมริกา……………………………..จำนวนวันที่พักนักอยู่ในอเมริกา………………………
10.วันที่เดินทางถึงอเมริกา………………………………………..พำนักในอเมริกากี่วัน……………………………
11.สถานที่พำนักในอเมริกา(โดยละเอียด)พร้อมเบอร์โทรศัพท์…………….…………………………………………
    ………………………………………………………………………………………………………………………
12.ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ ………………. หากท่านไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
     โปรดระบุผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ให้แก่ท่าน……………………..ความสัมพันธ์…………………….
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ…………………ที่อยู่โดยละเอียด……………………………………………………………
     ……………………………………………………………………………………………………………………
     ชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ติดต่อในอเมริกา (จำเป็นต้องมีข้อมูล)……………………….ความสัมพันธ์………………
     ที่อยู่โดยละเอียด………………………………………………………………………………………………........
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ……………………………………………….
13.มีบุคคลอื่นเดินทางไปกับท่านหรือไม่(ถ้ามีโปรดระบุรายละเอียด)………………............................................. 
    ความสัมพันธ์…………………………..…
    ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………สัญชาติ……………….......………………….
    วัน-เดือน-ปี เกิด………………………สถานที่เกิด………………ประเทศที่เกิด………………………………….
14.คุณเคยพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่…………………………….
    หากท่านเคยพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาโปรดระบุที่อยู่โดยละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………
   วันที่เดินทางถึงอเมริกา……………………………..จำนวนวันที่เข้าพัก……………ความสัมพันธ์………………
   คุณเคยถือใบอนุญาตขับรถของอเมริกาหรือไม่……………………………………….
15.คุณเคยมีวีซ่าสหรัฐอเมริกาหรือไม่……………………………………หากท่านเคยมีวีซ่าอมริกาโปรดระบุรายละเอียด
วันที่ออกวีซ่า…………………………….วันหมดอายุวีซ่า………………………..หมายเลขวีซ่า……………….........    
 คุณต้องการขอวีซ่าประเภทเดิมใช่หรือไม่………………….คุณเคยได้รับการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วหรือไม่……….......
16.คุณเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอื่นหรือไม่ …………………………………                              
ถ้าเคยถูกปฏิเสธการขอวีซ่า กรุณาให้ข้อมูล ประเทศที่ท่านถูกปฏิเสธ..................................................................                         
เหตุผลในการถูกปฏิเสธวีซ่า  .......................................................................................................................
17.ชื่อ-นามสกุลบิดา…………………………………………………………………สัญชาติ................................…
วัน-เดือน-ปี เกิด……………………………สถานที่เกิด…………………………ประเทศที่เกิด………………….….…
บิดาของคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่………………………………………….….….….….….….….….….…
18.ชื่อ-นามสกุล มารดา………………………………………………………………………สัญชาติ…………………
วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานที่เกิด………………………….ประเทศที่เกิด…………………….…
 มารดาของคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่………………………………………..….….….….….….….….….…
 คุณมีญาติคนอื่นๆอยู่ที่อเมริกาหรือไม่……………………….ถ้ามีโปรดระบุความสัมพันธ์……………………………
 ที่อยู่โดยละเอียดพร้อมเบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
19.ชื่อ-นามสกุล บุตร…………………………………………………………………………สัญชาติ…………………
   วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานที่เกิด………………………………...ประเทศที่เกิด………………
   หมายเลขหนังสือเดินทาง………………ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………
20.ชื่อ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ………………….....
    วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานที่เกิด………………………………...ประเทศที่เกิด…………......…
    หมายเลขหนังสือเดินทาง………………ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………..…
21.ชื่อ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ………………….....
    วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานที่เกิด………………………………...ประเทศที่เกิด…………......
    หมายเลขหนังสือเดินทาง………………ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………..
22.ชื่อ-นามสกุล บุตร………………………………………………………………………สัญชาติ………………….....
    วัน-เดือน-ปี เกิด…………………………..สถานที่เกิด………………………………...ประเทศที่เกิด…………......
    หมายเลขหนังสือเดินทาง………………ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………..
23.คุณมีญาติพี่น้องพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่……………..ถ้ามีโปรดระบุที่อยู่โดยละเอียด………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………   ความสัมพันธ์………………………………………………………………………………………………………… 
24.ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส………………………………………………………………สัญชาติ……………………..
    วัน-เดือน-ปี เกิด……………………………สถานที่เกิด……………………………… ประเทศที่เกิด……………
    ที่อยู่ปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………    
(แม้หย่าแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)วันที่สมรส……………………….วันที่สิ้นสุดการสมรส…………………    
การสมรสสิ้นสุดลงอย่างไร………………………………………………ประเทศที่สิ้นสุดการสมรส………………
25.อาชีพปัจจุบันของคุณคือ…………………………………………..ลักษณะงานที่คุณทำ…………………………
     ชื่อสถานที่ทำงาน………………………………………………………….อายุงานจนถึงปัจจุบัน…………………
     ที่อยู่ที่ทำงาน เลขที่………..หมู่……......ซอย………………………………หมู่บ้าน/ถนน………………..……..  
      แขวง………………….....เขต…………………จังหวัด……………………….รหัสไปรษณีย์…………………      
      รายได้ต่อเดือน………………………………………
       กรณีที่ทำงานที่ปัจจุบันไม่ถึง 5 ปี กรุณาระบุที่ทำงานก่อนหน้านี้ ชื่อสถานที่ทำงาน……………………………
       ที่อยู่ที่ทำงาน เลขที่………..หมู่.……….ซอย……………………………...หมู่บ้าน/ถนน……………………
       แขวง……………………….เขต……………………………จังหวัด……………….รหัสไปรษณีย์………......
       หมายเลขโทรศัพท์……………………….ตำแหน่งงาน……………………อธิบายหน้าที่ของคุณ……………
       วันที่เริ่มทำงาน…………………………………สิ้นสุดวันที่………………………………
       ชื่อ – นามสกุล หัวหน้างานของคุณ(ถ้ามี)………………………………………………………………………..
 26. ชื่อสถานบันการศึกษา……………………………………………………………………………………………
       ที่อยู่ เลขที่…………หมู่……….ซอย……………………………………ถนน…………………………………..
        แขวง……………………..เขต……………………….จังหวัด…………………….รหัสไปรษณีย์………………
        ประเทศ…………………………..หลักสูตรการศึกษา…………………………………………………………
        เข้าศึกษาตั้งแต่วันที่……..เดือน……………..ปี……....สิ้นสุดการศึกษาวันที่……….เดือน………….…ปี……                         กรุณาระบุภาษาที่ท่านสามารถพูดได้………………………………………………………………………….
27. ท่านเคยเดินทางไปต่างประเทศภายใน 5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่……………………….(ถ้ามีกรุณาระบุรายละเอียด)
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่…………………….
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่…………………….
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่…………………….
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………….ถึงวันที่……………………
        เดินทางไปประเทศ…………………………..วันที่……………………………&helli
 • ทัศ
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • บาส
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development