เยอรมัน – ออสเตรีย (บาวาเรีย – ทิโรล) 9 วัน 6 คืน โดยการบินไทย[TG]

รหัสทัวร์

EDC170678

สายการบิน

การบินไทย (TG)

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเทศ

Austria, Germany

ราคาเริ่มต้น

฿ 95,900.-


สนามกีฬา Allianz Arena - BMW Welt  - มาเรียนพลาส – ชมโบถส์หัวหอมคู่ – เมืองโฮเฮนชวานเกา 118 กม. – ปราสาทนอยชวาสไตน์ – ยอดเขาซุกสปิตเซ่– Golden Roof ชมเมืองเก่า – เบิร์ชเทสกาเด้น – ล่องเรือ – เมืองฮัลล์ชตัทท์(มรดกโลก) – ทะเลสาบฮัลล์ชตัทท์ - เมืองเซนต์วูล์ฟกัง  – มิราเบลล์การ์เด้น – ป้อมโฮเฮนซาลซ์บวร์ก – บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ – ถนนคาร์ทเนอร์(สินค้าแบรนด์เนม)

Highlight

 • Allianz Arena
 • BMW Welt
 • มาเรียนพลาส
 • ชมโบถส์หัวหอมคู่
 • เมืองโฮเฮนชวานเกา 118 กม.
 • ปราสาทนอยชวาสไตน์
 • ยอดเขาซุกสปิตเซ่
 • Golden Roof ชมเมืองเก่า
 • เบิร์ชเทสกาเด้น
 • ล่องเรือ
 • เมืองฮัลล์ชตัทท์

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

เมษายน 2561 ฿95,900 ฿91,900

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : เมษายน 2561

วันที่ : 09-17 เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 95,900 62,200
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 14,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ 91,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) 80,900 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

ราคาตั๋วเครื่องบินประกอบด้วย
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิงและค่าภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
 • 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้น ๆ
(ข้อกำหนดนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นไปตามประกาศของสายการบิน)

อัตรานี้รวม

 • ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่กำหนด
 • ค่าบริการมัคคุเทศก์และรถโค้ชปรับอากาศตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 2 ชม./วัน)
 • ค่าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
 • ทิปคนขับรถในยุโรปและมัคคุเทศก์นำทัวร์ (หากท่านลูกค้าประทับใจในการบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
 • บริการน้ำแร่วันละ 1 ขวด
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
 • พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
 • ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)
 • +3% กรณีชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต บริษัทฯ ไม่รับชำระโดยบัตรเดบิตใด ๆ รวมถึงบัตรเครดิตที่ออกให้โดยธนาคารต่างประเทศ
การชำระเงิน
 • บริษัทรับมัดจำ 30,000.- บาท สำหรับการจอง/ที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน หรือตามเงื่อนไขพิเศษของทางบริษัทฯ กำหนด
การยกเลิก
 • กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
 • กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
 • กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
 • กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัท ฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด
 • หากผู้เดินทางมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนวันเดินทาง (ย้ายคณะทัวร์) สามารถทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายดังนี้
 • ทริปใหม่ต้องเดินทางภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ช่วงปกติ  (Low Season / Basic Period)
 • แจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 60 วัน ช่วงเทศกาล (High Season / Peak Period) เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาล
เทรดแฟร์ต่าง ๆ วันคริสตมาส วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน รวมถึงการเดินทางระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน-พฤษภาคม, เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมเป็นต้น
 
สำคัญ
เงื่อนไขและรายละเอียดของการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
 • บริษัท คอมแพ็คเวิล์ด จำกัด ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อน ๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 • การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน(ผู้ใหญ่)ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้น ๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ)
 • กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 
โรงแรมและห้องพัก
1.  ในกรณีที่มีเทศกาลต่าง ๆ เช่น Trade Fair, Congress, Easter Holiday period ส่งผลให้ราคาที่พักสูงขึ้นมากและห้องพักที่มีจำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนและย้ายโรงแรมที่พักไปยังเมืองใกล้เคียงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
2.  ห้องพักสำหรับทัวร์หมู่คณะโรงแรมจะบล็อกห้องคู่ (Twin / Double) ให้เป็นส่วนใหญ่ บางครอบครัวที่มีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน/ห้อง ซึ่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์จัดให้ท่านที่จองเข้ามาก่อน ในกรณีที่ไม่มีห้องพัก 3 เตียงโรงแรมจะจัดห้องคู่+ห้องพักเดี่ยวให้ ซึ่งค่าพักห้องเดี่ยวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทางเป็นผู้ชำระ *โปรดทราบว่าห้องพักต่างชนิดกันอาจไม่ได้อยู่ติดกันตามการวางแบบแปลนและห้องพักแต่ละห้องก็อาจมีลักษณะไม่เหมือนกันตามการออกแบบของแต่ละโรงแรม*    
3. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่มีลักษณะอาคารแบบ Traditional ห้องพักเดี่ยวมักเป็นห้องขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้ำ หากท่านต้องการความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถแจ้งขอเปลี่ยนห้องชนิด Double Single Use (ถ้ามี) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มผู้เดินทางเป็นผู้ชำระ (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
4.  โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่ในแถบภูเขา/เทือกเขาสูงและทะเลสาบ เครื่องปรับอาหารอาจมีบริการให้เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 
ข้อกำหนดเกี่ยวกับด้านอาหาร (ควรแจ้งข้อจำกัดเรื่องอาหารล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน)
1.  รายการอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.  ส่วนท่านใดมีข้อจำกัดเรื่องของอาหาร เช่น ไม่ทานเนื้อสัตว์ชนิดใดก็ตามหรือมีการแพ้ใด ๆ หากไม่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้า เมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางแล้วจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงรายการอาหารใด ๆ เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จะพยายามจัดให้ใกล้เคียงคำขอที่ท่านแจ้งให้มากที่สุด ทั้งนี้ทุกท่านโปรดทำความเข้าใจถึงข้อจำกัดของวัตถุดิบอาหารท้องถิ่นและภูมิประเทศที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน
3.  คำขออาหารพิเศษทุกกรณี อาจทำให้ได้รับบริการล่าช้ากว่าปกติ (เนื่องจากภัตตาคารจะจัดให้บริการกลุ่มใหญ่ก่อน)
 
ตั๋วโดยสารและสายการบิน
ตั๋วโดยสาร
 1. การเดินทางเป็นหมู่คณะ(ตั๋วชั้นประหยัด) ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางไปหรือกลับ ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มตามเงื่อนไข (โปรดสอบถามและกรุณาแจ้งทันทีเมื่อทำการจองทัวร์)
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คำนวณตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้งค่าธรรมเนียม  วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มขึ้นในภายหลัง ถือเป็นค่าตั๋วเครื่องบินส่วนเพิ่มที่ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ชำระ
 3. กรณีที่ท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์จะดำเนินได้ภายหลังออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง
 4. ที่นั่งบนเครื่องบินของกรุ๊ปทัวร์เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งคำขอได้ตามขั้นตอน แต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงจัดการแทนได้ สายการบินไม่รับคำขอบล็อกที่นั่ง Long Leg ผู้โดยสารต้องไปแจ้งคำขอที่เคาน์เตอร์เช็คอินในวันเดินทาง
 5. กรณีที่ทัวร์ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัวผู้เดินทางทุกกรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใด ๆ  
 6. ในกรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางภายหลังบริษัทฯ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอเงินคืนตามขั้นตอนของสายการบินเท่านั้น กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฯ ว่าตั๋วเครื่องบินใบนั้น ๆ สามารถขอเงินคืนบางส่วนได้หรือไม่
 7. การสะสมไมล์ของสายการบิน หากใช้ตั๋วโดยสารแบบหมู่คณะของการบินไทยสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่น ๆ ในเครือ Star Alliance ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้น ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบิน
 8. กรุณาแจ้งเบอร์สมาชิกสะสมไมล์ตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ โดยกรอกในใบข้อมูลที่ทางบริษัทฯ ส่งให้เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านเอง ในวันเดินทางไปและกลับ กรุณาเก็บหางบัตรขึ้นเครื่องทุกใบไว้ตรวจสอบภายหลังท่านกลับถึงเมืองไทย ว่าได้รับไมล์สะสมเรียบร้อยแล้ว หากบัตรโดยสารขึ้นเครื่องหาย (Boarding Pass) ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งกับบริษัททัวร์และสายการบิน
 
สายการบิน
 1. สำหรับผู้เดินทางซึ่งตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และครอบครัวว่าควรเดินทางหรือไม่ (โปรดแจ้งพนักงานทันทีเมื่อทำการจองทัวร์) บริษัทฯ ขอเรียนว่าเราไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดใด ๆ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ร่วมเดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน / ผู้มีประวัติครรภ์เคยมีปัญหาหรือมีประวัติคลอดก่อนกำหนด
 2. บริษัทฯ ยกเว้นการคืนเงิน กรณีท่านแจ้งยกเลิกคณะที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญทุกเทศกาล บริษัทฯ ต้องทำการยืนยัน,ชำระมัดจำค่าตั๋วหรือชำระเต็มจำนวนกับสายการบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ ไม่ว่ายกเลิกเวลาใดและยกเลิกด้วยกรณีใด ๆ
 3. กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง (เป็นไปตามกฎของสายการบิน)
3.1 น้ำหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารในชั้นประหยัด) หากกรณีที่สัมภาระมีน้ำหนักเกิน ทางสายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
3.2  กระเป๋าที่สายการบินอนุญาตให้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ จะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และจำต้องมีสัดส่วน ดังนี้
กว้างxยาวxสูง (25 ซม.x 56 ซม.x 46 ซม.)
3.3 บางรายการทัวร์ที่ต้องใช้สายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development