15-19OCT2017 CX03-B2 CANTON FAIR#122 5 วัน 4 คืน โดยคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์[CX]

รหัสทัวร์

EDC170681

สายการบิน

คาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์เวย์ (CX)

ระยะเวลา

5 วัน 4 คืน

ประเทศ

China, Hong Kong

ราคาเริ่มต้น

฿ 21,400.-


สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK - เดินทางข้ามด่านสู่เขตปกครองพิเศษเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน - เดินทางสู่กวางโจว - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 ตามอัธยาศัย - เดินทางสู่เขตปกครองพิเศษเซินเจิ้น - ชมโชว์  เดินทางกลับกลับสู่เกาะฮ่องกง - วัดแชกง - วัดหวังต้าเซียน - ร้านจิวเวอรี่ - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินนานาชาติ CHEK LAP KOK - เดินทางกลับประเทศไทย

Highlight

 • ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์
 • ฮ่องกง
 • เซินเจิ้น
 • กวางโจว
 • ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว
 • วัดแชกง
 • วัดหวังต้าเซียน
 • ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿21,400 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 21,400 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 4,500 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

*****ถ้าไม่สามารถใช้วีซ่ากรุ๊ปได้ ทาง บริษัท ต้องทำวีซ่าเดี่ยวให้กับลูกค้า โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเรียกเก็บเพิ่มค่าวีซ่าเดี่ยวท่านละ 1,700 บาท******

****  อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 30 ท่านขึ้นไป ****
 • เด็กเสริมเตียง             คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยมีเตียง
 • เด็กไม่เสริมเตียง         คือ ผู้เดินทางที่มีอายุ ณ วันเดินทางต่ำกว่า 12 ปีและพักกับผู้ใหญ่โดยไม่มีเตียง
>>>>  เพื่อประโยชน์ของท่านทางบริษัทฯ ขอรบกวนท่านได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดรวมไปถึง เงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในท้ายโปรแกรมนี้ หลังจากท่านชำระค่าใช้จ่าย เพื่อยืนยันการใช้บริการเข้ามาแล้ว
 *** ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับ ยินยอมและยินดีปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ ***  

ข้อกำหนด >>>>>
 1. กำหนดการตามรายการข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพ อากาศ การจราจร และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ หรือขึ้นอยู่กับการทำเวลาในแต่ละสถานที่ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ซึ่งตัวแทนของบริษัทคือหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ยินดีที่จะดำเนินรายการที่ระบุไว้ตามกำหนด เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเกิดความพอใจและประทับใจมากที่สุดโดยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเป็นสำคัญ
 2. ชื่อโรงแรมที่ระบุไว้นั้นเป็นโรงแรม **ในมาตรฐานระดับเทียบเท่า ที่ทางบริษัทฯ จัดให้บริการตามงบประมาณของรายการข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้เดินทางว่ายืนยันใช้บริการช้าหรือเร็ว ในกรณีที่โรงแรมที่ระบุไว้เต็มทางบริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมในระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน อนึ่งหากท่านมีประสงค์จัดเป็นคณะส่วนตัว (กรุ๊ปเหมา) ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา
 3. รูปภาพประกอบรายการนั้น ทางบริษัทฯ นำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพว่าสถานที่หรืออาหารที่จัดให้บริการประมาณนี้ จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ของจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ตรงตามรูปภาพประกอบทั้งหมด 100%
 4. หากวันเดินทางตามรายการตรงกับช่วงวันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการนัดหมายเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ทางบริษัทฯขอรบกวนท่านยืนยันให้แน่ชัดอีกครั้งจากทางเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ติดต่อ 2-3 วันก่อนเดินทาง
 5. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั้งของฝั่งไทย และต่างประเทศปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ อันเนื่องมาจากสาเหตุส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณา อันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ
 6. รายการท่องเที่ยวต่างประเทศแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ตามนโยบายการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าภายในประเทศภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เนื่องจากร้านต่างๆ ดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในรายการ ดังนั้นแล้วทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านต้องลงร้านต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งนี้ การตัดสินใจอุดหนุนสินค้าเหล่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความพอใจ และเต็มใจของแต่ละท่าน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญแต่ประการใด แต่หากท่านยืนยันที่จะไม่ลงร้านตามรายการ ท่านจะต้องแจ้งกับทางบริษัทฯ เนื่องจากจำต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อทดแทนในส่วนเดิมที่ร้านต่างๆ เหล่านั้นต้องสนับสนุน โดยปกติทั่วไปหากไม่ลงร้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนี้***​ 1.ฮ่องกง   500 HKD / ร้าน / ท่าน *** 2.จีน    500 RMB / ร้าน / ท่าน*** 3.มาเก๊า   500 MOP / ร้าน / ท่าน*** 4.เกาหลี   100 USD / ร้าน / ท่าน*** หากท่านประสงค์ไม่ลงร้านแต่ไม่แจ้งกับทางบริษัทฯ ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยในการร้านต่างๆ อาจเรียกเก็บท่านเพิ่มในจำนวนที่มากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ณ ต่างประเทศ
 7. กรณีที่ท่านจัดเป็นคณะส่วนตัว(กรุ๊ปเหมา) เพื่อศึกษาดูงานไม่ว่าภาคส่วนใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับทางบริษัทฯก่อนยืนยันสำรองที่นั่งทุกครั้ง เนื่องจากการศึกษาดูงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะด้าน
 8. รายการอาหารที่ระบุไว้ในกำหนดการนั้น ทางบริษัทฯ จัดบริการตามมาตรฐานทัวร์ปกติ หากท่านจำเป็นต้นรับประทานอาหารเฉพาะ เช่น เจ, มังสวิรัติ, มุสลิม, ฮาลาล หรือแพ้อาหารชนิดใดๆ รบกวนท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางทุกครั้ง

การยืนยันสำรองที่นั่ง >>>>>
 • ชำระยอดมัดจำตามจำนวนที่ระบุใน INVOICE (ใบแจ้งหนี้)เพื่อยืนยันการสำรองที่นั่งท่านละ 5,000.-บาท หรือ10,000.-บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรายการนั้นๆ
 1. การชำระโดยเงินสด  กรณีที่ท่านสะดวกและสามารถเดินทางเข้ามาชำระยอด ณ บริษัท ได้ด้วยตัวท่านเอง
 2. การชำระโดยการทำธุรกรรมผ่านธนาคาร  หากท่านไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางเข้ามาชำระ ณ บริษัทได้ ท่านสามารถทำการโอนผ่านธนาคารหรือทำธุรกรรมผ่าน MOBILE APPLICATION หลังเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมแล้ว ขอรบกวนท่านได้ส่งหลักฐานนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น สลิปการโอน, ใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ หรือรูปถ่ายที่ถูกบันทึกจาก MOBILE APPLICATION
 3. การชำระโดยบัตรเครดิต
 • กรณีเข้าชำระที่บริษัทฯ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 2.5% ของยอดที่ท่านต้องการชำร
 • กรณีตัดบัตรผ่านระบบออนไลน์ เสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตร 3.5% ของยอดที่ท่านต้องการชำระ
 1. การชำระโดยการสั่งจ่ายเช็ค (CHEQUE)  ท่านสามารถชำระโดยการออกเป็น CHEQUE ต่างๆ โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยึดถือวันและเวลาที่จำนวนยอดที่ทางบริษัทฯ เรียกเก็บเข้าสู่บัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
****   การชำระยอดทุกรายการ ชื่อบัญชีผู้รับเงินจะต้องเป็นชื่อ  บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด  เท่านั้นหากปรากฏ เป็นชื่ออื่นใดนอกเหนือจากนี้ ขอให้ท่านติดต่อกับทางบริษัทฯ และได้รับหลักฐานยืนยันโดยผู้มีอำนาจอนุมัติจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
****   ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทุกกรณี หากท่านได้ชำระยอดต่างๆ ให้กับบัญชีอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

กรณียกเลิกการสำรองที่นั่ง >>>>>
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วันขึ้นไป  คืนยอดที่ท่านได้ชำระเข้ามาตามจริง หลังจากสายการบินหรือโรงแรมต่างๆ ได้ทำคืนให้กับทางบริษัท (กรณีที่มีการจอง หรือออกตั๋ว เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 16-44 วัน  คืนยอดที่ท่านได้ชำระเข้ามา 50% หลังจากสายการบินหรือโรงแรมต่างๆ ได้ทำคืนให้กับทางบริษัท (กรณีที่มีการจองหรือออกตั๋ว เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด) 
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนยอดที่ท่านชำระเข้ามาทุกกรณี
****   กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยอันเป็นเหตุให้ต้องยกเลิก รบกวนท่านต้องเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการยกเลิก เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือหนังสือรับรองต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุและผลสนับสนุนกัน ทั้งนี้เพื่อทางบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการยื่นขอคืนผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้ทำการชำระไปให้กับท่าน ทั้งนี้แล้ว จำนวนและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่การพิจารณาภายใต้กฎ ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือนโยบายต่างๆ ของ    สายการบินหรือโรงแรมที่พัก เป็นต้น      ****
 
การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นกำไรของชีวิต หากท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษต่างๆ ที่ทางหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นได้แนะนำท่าน ท่านก็จะท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ สบายกายและมีความสุข บริการในร้านอาหารรวมไปถึงสถานที่ต่างๆ หรือบริการทุกอย่างอาจจะไม่สุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองเหมือนอย่างเช่นเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบหรือมีรสชาติไม่อร่อยถูกปากท่าน ทางบริษัทต้องขออภัยท่านในความไม่สะดวกเหล่านี้โปรดคิดเสียว่ามาลองเปิดประสบการณ์ต่างแดนที่แปลกและใหม่ 

ทางบริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ ท่านจะได้รับความสนุกสนานมีความสุขและได้รับความสะดวกสบายจากการบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดนี้ทางบริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อมีโอกาสจะได้รับใช้ให้บริการท่านในการท่องเที่ยวครั้งต่อไป

อัตราค่าบริการนี้รวม >>>>>
 • ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านไม่เคยทำบัตรเข้างานมาก่อน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบหมู่คณะ (เฉพาะพาสปอร์ตไทยเท่านั้น) กรณีท่านที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วทางบริษัทไม่สามารถทำคืนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบริการแบบหมู่คณะ
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมคณะ(กรณีต้องการไป-กลับ นอกเหนือจากรายการข้างต้น >>>> ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมของสายการบินนั้นๆ) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดลงใต้ท้องเครื่อง *** ท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม ทั้งขาไป-กลับ ***(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) และสัมภาระหิ้วขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม >>>>>
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 150 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าธรรมเนียมทำบัตรเข้างาน ในกรณีที่ท่านเคยมีบัตรแล้วสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%(บวกราคาเพิ่มในกรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี VAT หรือออกใบเสร็จในชื่อบริษัท ห้างร้าน องค์กร ฯลฯ) 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 • ค่าปรับ ค่าเสียหายต่างๆ อันเกิดจากการกระทำและการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่นนั้นๆ โดยตัวของท่านเอง เช่น การทิ้งขยะ สูบบุหรี่ ในสถานที่ต้องห้ามที่มีการแจ้งเตือนโดยป้ายหรือสัญลักษณ์ใดๆ อย่างชัดเจน
เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบ >>>>>
 1. บัตรโดยสารสายการบิน
 • ประเภทหมู่คณะ   เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะตามรายละเอียด วันและเวลาที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น กรณีที่ท่านมีความประสงค์ใดๆ อันนอกเหนือจากคณะแล้ว ท่านต้องแจ้งกับทาง บริษัทฯ ก่อนยืนยันสำรองที่นั่ง  เนื่องจากทางบริษัทฯ ต้องทำเรื่องขออนุมัติเข้าไปยังสายการบินทั้งนี้แล้ว อาจมีค่าธรรมเนียมหรือการขอเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา  จึงใคร่ขอความกรุณาจากลูกค้าทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า เงื่อนไขแต่ละสายการบินไม่เหมือนกัน บริษัทฯ เองเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ซึ่งยินดี และเต็มใจที่จะดำเนินการแทนท่าน แต่ไม่มีอำนาจใดๆ ในการอนุมัติทุกกรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสายการบิน
 • ประเภทราคาพิเศษ เงื่อนไขสากลเบื้องต้นคือ จำเป็นต้องใช้ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทางมาจองเข้าไปในระบบ จากนั้นสายการบินจะส่งกำหนดการออกบัตรโดยสารอัตโนมัติผ่านระบบเข้ามา ปกติแล้วจะประมาณ 2-7 วัน หลังทำการใส่ชื่อจองเข้าไปในระบบ  ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกเก็บยอดให้ครอบคลุมราคาของบัตรโดยสารนั้นๆ ข้อดีคือ ท่านจะได้ราคาที่ถูกกว่าปกติ แต่จะมีเวลาตัดสินใจตามระยะเวลาที่สายการบินกำหนด ส่วนรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ท่านสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ก่อนยืนยันสำรองที่นั่ง
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ร่วมเดินทางที่ประสงค์การท่องเที่ยวต่างประเทศเท่านั้น  ดังนั้นจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าบริการใดๆ จากการที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับตัวของท่านเอง
 2. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 3. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป (ในกรณีที่ท่านจองกรุ๊ปหน้าร้านที่ไม่ใช่กรุ๊ปส่วนตัว)
 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานนับจากวันที่ท่านเดินทาง เหลืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 180 วัน
 2. ตารางเที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การจลาจล สภาพแวดล้อม การเมือง ฯลฯ อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
 3. กรณีท่านที่อยู่ต่างจังหวัดจำเป็นต้องโดยสารเครื่องบิน ก่อนจองตั๋วในประเทศโปรดเช็คเวลาและไฟลท์บินและการยืนยันจากพนักงานขายอีกครั้งเพื่อความมั่นใจว่า วันเวลาที่ท่านจะทำการจองตั๋วภายในประเทศนั้นตรงกับคณะที่ท่านได้ชำระไว้กับทางบริษัทฯ และไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ออกเดินทางได้ตามปกติ อย่างแน่นอน
 4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การก่อจลาจล การเมือง สงคราม การประท้วง ความล่าช้าจากสายการบิน การหยุดบินของสายการบินหรือเหตุผลจำเป็นส่วนตัวของท่านเอง ฯลฯ เป็นต้น
 5. ท่านไม่สามารถเรียกคืนค่าบริการต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการที่ท่านไม่ใช้ ณ ต่างประเทศ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ ฯลฯ  เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระโดยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว
 6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวท่านเอง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ควรทราบ
>>>  เตรียมตัวอย่างไรให้ไม่ติดขัด?
 เนื่องจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและมาตรการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอรบกวนทุกท่าน โปรดตรวจสอบและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง
 1. หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุการใช้เหลืออย่างน้อย 180 วัน นับจากวันที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศ มิเช่นนั้นแล้วท่านอาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องหรือเดินทางออกนอกประเทศ
 2. แบตเตอรี่สำรอง จะต้องนำขึ้นเครื่อง (ความจุไม่เกินอันละ 32,000 mAh ท่านละไม่เกิน 2 อัน) ห้ามเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดไว้ได้ท้องเครื่องเด็ดขาด มิเช่นนั้นกระเป๋าเดินทางของท่านอาจถูกเปิดโดยเจ้าหน้าที่
 3. เอกสารเข้า-ออกประเทศ รบกวนท่านลงชื่อ ให้ตรงตามปรากฏในหนังสือเดินทาง และต้องเก็บเอกสารไว้กับตัวท่านเอง ห้ามฝากไว้กับผู้อื่นหรือเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่จะโหลดใต้ท้องเครื่อง หากมีเด็กที่พิมพ์ลายนิ้วมือในหนังสือเดินทาง บิดา มารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายสามารถลงชื่อแทนได้เลย
 4. ท่านที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกปฏิเสธให้เข้า-ออกประเทศ หรือเคยถูกส่งกลับ หากท่านเคยติดปัญหาเกี่ยวกับการเข้า-ออกประเทศ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองไม่ว่าประเทศใดก็แล้วแต่รบกวนท่านแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่จะทำการสำรองที่นั่งหรือเดินทาง เพื่อการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าท่านจะสามารถเดินทางไป-กลับ พร้อมคณะได้โดยไม่ประสบปัญหาใดๆ
 5. บรรจุภัณฑ์ของเหลว สำหรับท่านไหนที่ต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ 1 ชิ้น (สูงสุดไม่เกิน 10 ชิ้น) *** เจ้าหน้าที่จะยึดตามตัวเลขปริมาณที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้นการนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเนื้อวัวผักผลไม้สดไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
 6. เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ตามกฎการบิน เคาน์เตอร์สายการบินให้บริการเช็คอินจะปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ฉะนั้นท่านจำเป็นต้องทำการเช็คอินเพื่อรับ BOARDING PASS และโหลดกระเป๋าสัมภาระให้เสร็จสิ้นก่อนเคาน์เตอร์จะปิดผู้โดยสารทุกท่านจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที*** หากวันที่ท่านเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ควรเผื่อเวลาเพื่อป้องกันการไม่ทันขึ้นเครื่อง

“เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เพื่อเป็นกรอบและขอบเขตแสดงให้เห็นว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้อง ไม่มีจุดประสงค์ใดๆ เพื่อเอาเปรียบหรือคดโกงท่าน  นอกเหนือจากผลกำไรนั้นคือ การนำผู้ร่วมเดินทางทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ต่างแดน ได้เรียนรู้และเปิดรับความสุข ความประทับใจอย่างคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่ท่านได้ไว้วางใจกับเราทั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสให้บริการ และได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน”
 
ทีมงาน EDC TRAVEL PLUS CO., LTD.
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development