โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน Work&Travel USA สายการบินเอทิฮัต(ETIHAD)

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-735-0909

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ 02-735-0909

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วเครื่องบิน

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการเดินทางไป-กลับ ในเส้นทางที่กำหนดด้วยสายการบินเอทิฮัต(ETIHAD)เท่านั้น
 • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสาร วันนี้ - 31 มิถุนายน 2560 และเดินทางวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2560
 • บัตรโดยสารชั้นที่นั่ง E/U มีอายุ 6เดือน และบัตรโดยสารชั้นที่นั่ง V มีอายุ 1ปี จากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • กรณีเปลี่ยนแปลงตั๋วก่อนเดินทาง 48 ชั่วโมง
  • ชั้นที่นั่ง E : เปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปมีค่าบริการ 205 USD/ครั้ง
  • ชั้นที่นั่ง U : เปลี่ยนแปลงได้ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปมีค่าบริการ 105 USD/ครั้ง
  • ชั้นที่นั่ง V : เปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง ครั้งต่อไปมีค่าบริการ 205 USD/ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งในชั้น E/U รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Air Fare Terms amd Conditions

 • All flights are applicable on ETIHAD AIRWAYS ONLY.
 • Purchasing from Now - 30 June 2017 and Depart starts 1 May - 31 August 2017
 • Ticket validity 6 Months on Class E/U and 1 Year on Class V from the start date of travel listed on the ticket.
 • Fares abive are exclusive of taxes & Fuel surcharges.
 • Change within 48 hrs before departute
  • E Class : 1 permitted free of charge then unlimited at a charge USD 205/time.
  • U Class : 1 permitted free of charge then unlimited at a charge USD 105/time.
  • V Class : 2 permitted free of charge then unlimited at a charge USD 105/time.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development