Term & Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

www.edcbooking.com

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัีส จำกัด

จัดทำเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2555

 

          ก่อนที่ท่านจะทำการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน และการจองอื่นๆ อาทิ เช่น ทัวร์ท่องเที่ยว, โรงแรม, รถเช่า หรือบริการอื่นๆ  กับ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด  ผ่าน Website www.edcbooking.com หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่มีให้บริการ อาทิ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ  กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อน เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง ถ้าท่านทำการจองใดๆ กับ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด  ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด

หมวดที่ 1

ข้อตกลงเกี่ยวกับการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
 1. เงื่อนไขบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยปกติบัตรโดยสารของแต่ละสายการบิน มีเงื่อนไขแตกต่างกัน ซึ่งกำหนดขึ้นโดยสายการบินนั้นๆ ไม่ได้กำหนดโดยตัวแทนขายบัตรโดยสารเครื่องบินแต่อย่างไร ทั้งนี้ บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ได้ระบุเงื่อนไขของบัตรโดยสารเครื่องบินของแต่ละสายการบินไว้ที่ Website  www.edcbooking.com หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ หรือสามารถสอบถามได้โดยตรงจากสายการบินที่ท่านต้องการจะจองบัตรโดยสาร
 2. การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน ในการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด จองให้ท่านฟรีไม่คิดค่าบริการ ท่านจะชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเมื่อท่านแจ้งบริษัทฯ ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้ รายการจองบัตรโดยสารเครื่องบินของท่านอาจจะถูกยกเลิก ถ้าหากท่านไม่ยืนยันการออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. บัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 สามาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ(IATA) กำหนดให้บัตรโดยสารเป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket)  หลังจากท่านยืนยันการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน และชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอกนิส์ให้กับท่านทางจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์ ท่านสามารถปริ้นบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปเช็คอินที่สนามบินได้ ทั้งนี้ ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องปริ้นบัตรโดยสารเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ เพียงแต่ท่านจำรายละเอียดที่สำคัญ เช่น วัน – เวลาเดินทาง สายการบิน และ reference code แจ้งกับเจ้าหน้าที่เช็คอินของสายการบิน พร้อมกับแสดงหนังสือเดินทางของท่าน
 4. การตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการออกบัตรโดยสาร ท่านจะต้องทำการตรวจสอบรายการจองของท่านให้ถูกต้อง อาทิ เช่น วันเวลา ที่เดินทาง สายการบิน เส้นทางการบิน ก่อนที่จะยืนยันให้เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสาร หาก บริษัทฯ ได้ออกบัตรโดยสารให้ท่านแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การเดินทางได้ หรือหากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจจะมีค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนดไว้
 5. การตรวจสอบความถูกต้องของบัตรโดยสาร เพื่อผลประโยชน์ของผู้โดยสาร บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของบัตรโดยสารเครื่องบินก่อนออกเดินทาง โดยโทรศัพท์ตรวจสอบการสายการบินโดยตรง หรือตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ ที่ผู้ให้บริการระบบจองตั๋วเครื่องบินได้จัดเตรียมไว้ อาทิ https://www.checkmytrip.com หรือ https://www.viewtrip.com
 6. การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ท่านจะต้องชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัทฯ โดยการโอนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ หรือท่านสามารถตรวจเช็คเลขที่บัญชีของบริษัทฯ ได้ที่ www.edcbooking.com เมื่อท่านชำระค่าบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องส่งหลักฐานการชำระมาที่บริษัทฯ ผ่านทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์มาที่  info@edcbooking.com  หรือทางโทรสารของบริษัทฯ หมายเลข 0-2735-2345
 7. การเช็คอิน ท่านจะต้องไปทำการเช็คอินที่สนามบิน อย่างน้อย 90 นาที ก่อนกำหนดเครื่องออก หรือ อย่างน้อย 120 นาที ก่อนกำหนดเครื่องออก สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับผู้โดยการชั้นประหยัด การไปเช็ดอินเร็วขึ้น จะทำให้ท่านมีโอกาสได้เลือกที่นั่งตามที่ท่านต้องการ
 8. ผู้โดยสารตังครรภ์ และผู้โดยสารที่เป็นเด็ก สำหรับท่านสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ 28 สัปดาห์ ขึ้นไป ท่านจะต้องได้รับการปรึกษาจากแพทย์ประจำตัวของท่านก่อน และบางสายการบินอาจจะปฏิเสธการโดยสารของท่านได้ ซึ่งท่านจะต้องติดต่อสายการบินก่อนที่ท่านจะจองบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัทฯ เด็กทารกอายุอย่างน้อยต้อง 6 สัปดาห์ ขึ้นไป สายการบินจึงจะอนุญาตให้โดยสารได้ และต้องนั่งกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วย หรือบางสายการบินอาจจะจัดที่นั่งสำหรับทารกให้โดยเฉพาะ เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปไป ให้นั่งแยกกับผู้ใหญ่ โดยจะเสียค่าธรรมเนียมในราคาเด็ก
 9. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หากท่านจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  ต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่สายการบินกำหนด และจะต้องมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางตามที่สายการบินกำหนด
 10. การไม่ไปเช็ดอินตามกำหนดหากท่านไม่เดินทางตามที่ท่านซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินไว้ โดยที่ท่านไม่ไปแจ้งสายการบิน หรือไม่ไปเช็คอิน ท่านสามารถนำตั๋วเครื่องบินมาทำเรื่องขอคืนเงินได้ โดยท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด  โดยท่านสามารถดำเนินการทำเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินผ่านบริษัทฯ ได้ ซึ่งสายการบินต้องใช้เวลาดำเนินการตามกำหนด  อย่างไรก็ตามบัตรโดยสารบางประเภท บางราคา และบางช่วงเวลา อาจมีเงื่อนไขไม่สามารถนำมาทำเรื่องขอคืนเงินได้

หมวดที่ 2

ข้อตกลงเกี่ยวกับการสำรองห้องพักโรงแรม-ที่พัก และการจองรถเช่า เรือนำเที่ยว
 1. การจองโรงแรม-ที่พัก และรถเช่า บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ดำเนินการร่วมกับพันธมิตรของบริษัทฯ ซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบเงื่อนไข และข้อตกลงจาก Website ของพันธมิตรของบริษัทก่อนทำการจอง
 2. ก่อนทำการจองโรงแรม-ที่พักท่านต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการกำหนดดาว ซึ่งแต่ละแห่งอาจจะมีการใช้เกณฑ์มาตรฐานดาวที่แตกต่างกันไป
 3. ภาพโรงแรมที่พัก หรือภาพรถเช่า เรือนำเที่ยว ที่แสดงในหน้า Website เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งได้บันทึกไว้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  สถานที่ หรือสภาพจริงในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
 4. ท่านจะต้องตรวจสอบเวลาให้ชัดเจนมั่นใจก่อนทำการจอง โดยเฉพาะเวลาที่ต่างประเทศ ซึ่งจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกับเวลาในประเทศไทย
 5. โดยปกติท่านสามาระเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. และเช็คเอ้าท์ไม่เกินเวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นนั้นๆ
 6. ท่านจะต้องตรวจเช็คให้มั่นใจว่า รายการที่ท่านจองรวมอาหารเช้าด้วยหรือไม่
 7. ท่านควรจองห้องพักให้ตรงกับจำนวนคนที่จะเข้าพักจริง มิเช่นนั้น ทางโรงแรมอาจจะคิดค่าบริการเพิ่มในกรณีท่านพักเกินจำนวนคนที่จองไว้
 8. กรณีท่านจองรถเช่าต่างประเทศ แบบท่านขับเอง ท่านจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากลด้วย
 9. การยกเลิกการจอง และการคืนเงินการจอง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ Website พันธมิตร ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้จาก Website โดยตรง โดยท่านอาจจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยกเลิกดังกล่าวด้วย โดยค่าธรรมเนียมจะหักจากเงินที่จะคืนท่าน และท่านไม่สามารถขอเงินคืนได้ทันที่ จะต้องรอเวลาดำเนินการก่อน ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควร  

หมวดที่ 3

ข้อตกลงเกี่ยวกับการจองทัวร์ และการจองแพคเกจทัวร์

 1. ในการจองทัวร์ และแพคเกจทัวร์ ท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขว่า หากผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. ท่านจะต้องศึกษารายละเอีดย พร้อมกับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เข้าใจ และยอมรับในเงื่อนไขก่อนทำการจอง อาทิ เช่น สายการบินที่ใช้บิน, เงื่อนไขราคาตั๋วเครื่องบิน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, โรงแรมที่พัก-จำนวนดาวของโรงแรม, รายการอาหาร, รายการทัวร์- สถานที่ท่องเที่ยว, เงื่อนไขการขอวีซ่าเข้าประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามรายการทัวร์ ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ เหลานี้จะแสดงไว้ด้านล่างของแต่ละรายการทัวร์
 3. ในการจองทัวร์ และแพคเกจทัวร์ ท่านจะต้องชำระเงินมัดจำตามที่แต่ละโปรแกรมทัวร์กำหนด และจะต้องชำระค่ามัดจำในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับชำระค่าทัวร์ และแพคเกจทัวร์ส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่นกัน 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
 5. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง และ สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างประเทศ ของประเทศที่จะเดินทางไปทัวร์
 6. กรุณาแจ้งล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หากท่านต้องการยกเลิกการเดินทาง มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารสามารถขอเงินคืนได้ตามที่กำหนด   กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 7. สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ  ท่านสามารถดูได้จากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรมทัวร์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไป

หมวดที่ 4

เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต
หาหท่านเลือกใช้บริการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก่อนทำการชำระเงิน โปรดกรุณาอ่านและยอมรับ เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ ดังนี้ .-

 1. บริษัทฯ รับการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์คาร์ด หรือ JCB   ที่อนุมัติบัตรโดยสถาบันการเงินในประเทศ เท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต VISA   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า Verified by Visa (เวอร์ริไฟด์ บายวีซ่า) เท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต MasterCard   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า MasterCard SercureCode (มาสเตอร์คาร์ดซีเคียวโค๊ด) หรือ MCSC เท่านั้น
 4. บริษัทฯ จะรับชำระด้วยบัตรเครดิต JCB   เฉพาะบัตรที่ลูกค้าได้สมัคร และผ่านขั้นตอนการยืนยันตนในการเป็นเจ้าของบัตรด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เรียกว่า  JSecure เท่านั้น
 5. หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อ 1, 2, 3, 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ การชำระเงินของท่าน และหรือขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชำระเงินของท่าน โดยบริษัทฯ จะติดต่อท่านตามที่ช่องทางที่ท่านให้ไว้ ไม่ว่าจะป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์ โดยการยกเลิกดังกล่าวนี้ จะส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการของท่านถูกยกเลิกไปด้วย เนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของท่านไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยยอดเงินทั้งหมด ที่ท่านชำระมาเต็มจำนวน(ไม่หักค่าธรรมเนียมใดๆ) จะถูกคืนกลับสู่วงเงินบัตรเครดิตของท่าน ภายใน 20 วันทำการขึ้นอยู่กับขั้นตอน นโยบายของสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรเครดิตของท่าน  ในกรณีที่ท่านยังต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการตามใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ท่านได้ทำรายการดังกล่าวไปแล้ว ขอให้ท่านติดต่อบริษัทฯ ด่วนที่สุด  เพื่อที่จะเลือกชำระเงินด้วยวิธีอื่น
 6. ในกรณีมีผู้ใช้บริการขอยกเลิกตั๋วเครื่องบิน หรือยกเลิกบริการอย่างอื่น การขอคืนเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของแต่ละสายการบิน และเงื่อนไขของการบริการอื่นๆ และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้บริการที่บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ใช้บริการระบบการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในขณะนั้น
 7. เงื่อนไขและข้อตกลงการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ให้มีผลกับทุกสินค้าและบริการที่เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต และ จะถือว่าลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่ทำการชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าว ได้ยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วทั้งหมดนี้ และยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายทุกประการ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ จากการที่บริษั่ทฯ อาจทำการยกเลิกรายการซื้อขายสิ้นค้าและบริการที่มีการชำระเงินไม่สมบูรณ์และไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิผ่านอินเตอร์เน็ต ตามที่ได้ระบุไว้ 
 8. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เงื่อนไขและข้อตกลงในการรับชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต โปรดสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2735-0909 หรือ อีเมล์ info@edcbooking.com
 9. บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง หรือ ยกเลิก ข้อตกลงและเงื่อนไขการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 5

เรื่องอื่นๆ
 1. ในกรณีที่ท่านมีปัญหา หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน หรือสามารถส่ง อีเมลล์ มาได้ที่ info@edcbooking.com
 2. ในกรณีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องข้อร้องเรียนของท่าน ไม่สามารถตกลงกันได้ ท่านสามารถร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐเพื่อไกล่เกลี่ยต่อไป ซึ่งขั้นตอนต้องเป็นไปตามหน่วยงานนั้นๆ กำหนด

 

 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตย
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)