แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงของเว็บไซต์


เว็บไซต์ www.edcbooking.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย(Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้น เราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้.-

 1. เว็บไซต์เราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก(Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายกำหนด
 2. เราได้กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทอยางชัดเจน
 3. เราได้เลือกใช้ผู้ให้บริการรับฝากข้อมูล(Hosting) ที่ได้รับมาตรฐาน โดยเครื่อง Hosting จะวางอยู่ที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย  มีระบบไฟฟ้าสำรอง, มีการจัดการความปลอดภัยทางกายภาพด้วย CCTV, Card Reader Access Control, VESDA, สารดับเพลิง FM-200 และระบบทำความเย็นแบบ Precision
 4. เว็บไซต์ระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของเรามีการใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการสำรองซอฟร์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ Software ที่ใช้ป้องกันไวรัสของเราคือ trend micro office scan version 10 การทำงานเป็นแบบ real-time scan มีการ Setting auto update ทุกคืนและมี auto scan ทุกคืนวันเสาร์  นอกจากนี้ยังใช้ปรแกรม Clam AntiVirus version 0.93.3 โ่ดยมีการ Update ทุกวัน
 5. นอกจากนี้เว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของเรา มีระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย ในเรื่องของความปลอดภัยนั้น server ได้ติดตั้งโปรแกรม anti-hacker ไว้เพื่อป้องการการเจาะข้อมูลเข้ามาด้วยวิธีต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการ monitorการ ทำงานของ hard disk CPU ram ด้วย software แบบ real-time และยังได้ทำการ backup data ออกที่ external hard disk ทุกวัน ระบบที่เราเลือกใช้คือ Iptables Firewall
 6. ในกรณี ที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อบุคคลากรที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ info@edcbooking.com หรือ โทร 0-2735-0909
   

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
วันที่ 26 มิถุนายน 2555


 

 • ลูกบาส
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • ทัศ
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เตย
 • ที่ปรึกษาการท่องเที่ยวต่างประเทศ
 • เอ๋
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • เนตร
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • ตุ้ม
 • ที่ปรึกษาตั่วเครื่องบินในประเทศ-ต่างประเทศ องค์กรเอกชน, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ ลูกค้าทั่วไป
 • พี
 • แผนกกรุ๊ปเหมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)