บริการรับยื่นวีซ่า


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า-ออก 1 ครั้ง   ทำ 2 เล่มขึ้นไป แบบธรรมดา ราคา 2,700 บาท /  เล่ม
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า-ออก 2 ครั้ง   ทำ 2 เล่มขึ้นไป แบบธรรมดา ราคา 3,700 บาท / เล่ม
(ยื่นแบบธรรมดา 4 วันทำการ)

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า-ออก 1 ครั้ง  ทำ 2 เล่มขึ้นไป แบบด่วน ราคา 3,475 บาท/เล่ม
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน เข้า-ออก 2 ครั้ง  ทำ 2 เล่มขึ้นไป แบบด่วน ราคา 4,475 บาท/เล่ม
(ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ)

***เงื่อนไข****
1.กรณีลูกค้าทำวีซ่าประเทศจีน 1 เล่มทางบริษัทจะคิดค่าบริการเพิ่ม  1 ,000 บาท/เล่ม
2.หากเล่มอยู่ที่สถานทูตจีนแล้ว จะไม่สามารถดึงเล่มออกมาให้ท่านใช้ก่อนได้  ฉะนั้นต้องมั่นใจว่าเล่มที่ส่งมาแล้วจะต้องไม่มีเดินทางไปไหน
3. การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน


เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าจีน
1.พาสปอร์ตตัวจริง (อายุเหลือเกิน 6 เดือน)
2.รูปถ่าย 2ใบ (ตามระเบียบใหม่)

ข้อมูลจำเป็น เขียนใส่กระดาษ หรือ แจ้งทาง Line
 • สถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ชื่อที่ทำงาน และตำแหน่งงาน เป็นภาษาอังกฤษ)
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 •  วันเดินทาง ไป-กลับ และ เมืองที่ไป
 • เบอร์โทรติดต่อไทย**สำคัญมาก
[ตั๋วเครื่องบิน/ใบจองโรงแรม ไม่มีไม่เป็นไร]

สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพิ่มเติมเอกสารดังนี้
 1. สำเนาสูติบัตร
 2. ชื่อโรงเรียน หรือ สถานศึกษา
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีไม่ตรงกับสูติบัตร)
 4. กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา
 • ผู้ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางต้องขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ * ขอได้ที่สำนักงานเขต
 • สำเนาบัตรประชาชนของท่านที่ไม่ได้เดินทาง (ห้ามเซ็นทับข้อมูลบัตร)
ระเบียบใหม่เรื่องรูปถ่าย การขอวีซ่าข้อมูลเพิ่มเติม
 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
 • เวลารับเล่มยื่นด่วน จันทร์-ศุกร์ 15.00-15.40 น.
 • เว็บไซต์สถานฑูต www.chinaembassy.or.th
หมายเหตุ
 • ราคาและค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต
 • อัตรานี้ไม่รวมจัดส่งทางไปรษนีย์
 • อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ 3%


ติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานได้ที่  02-374-1300 แผนกทัวร์ ต่อ 222
สายด่วน : 087-586-0909>> คุณบาส
Line Id: wtravel2

 
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development