ทัวร์อินเดีย แสวงบุญครั้งหนึ่งที่อินเดีย 7 วัน 6 คืน โดยไทยสมายล์[WE]

รหัสทัวร์

EDC182828

สายการบิน

ไทยสมายล์ (WE)

ระยะเวลา

7 วัน 6 คืน

ประเทศ

India

ราคาเริ่มต้น

฿ 39,999.-


เส้นทางแสวงบุญ สักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่จะต้องไป
นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล
สถานที่ประสูตร
สถานที่ตรัสรู้
สถานที่แสดงปฐมเทศนา
สถานที่ดับขันธปรินิพาน
พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์
นั่งสมาธิ ตลอดทริป และ พักโรงแรมทุกคืน
แถมฟรี!! กระเป๋าเดินทางแบบพับได้

Highlight

 • พุทธคยา
 • ชมแม่น้ำเนรัญชรา
 • พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา
 • ต้นพระศรี
 • มหาโพธิ์
 • นมัสการพระพุทธเมตตา
 • พระแท่นวัชรอาสน์
 • ราชคฤห์
 • นาลันท
 • เขาคิชกูฎ
 • มหาวิทยาลับนาลันทา
 • หลวงพ่อพระองค์ดำ
 • ไวสาลี
 • กุสินารา
 • สถูปบบรรจุบรมสารีรกธาตุ
 • กูฎาศาลาป่มหาวัน
 • วัดวาฬุการาม
 • กุสินารา
 • ลุมพินี
 • มหาปรินิพพานสถูป
 • มกุฎพันธนเจดีย์
 • วัดไทย960
 • สาวัตถี
 • พาราณสี
 • คฤหาสน์องคุลีมาล
 • วัดเชตวันมหาวิหาร
 • พระมูลคันธกุฎี
 • ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา
 • สถานที่ปฐมเทศนา
 • นมัสการเจาคันธีสถูป
 • พิพิธภัณฑ์สารนาถ

กำหนดการเดินทาง

ราคาเริ่มต้น

ผู้ใหญ่/ท่าน

ราคาเริ่มต้น

เด็ก/ท่าน

โปรดสอบถาม ฿39,999 โปรดสอบถาม
โปรดสอบถาม ฿40,999 โปรดสอบถาม

รายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว

กำหนดการเดินทางทั้งหมด

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 39,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 7,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เดินทางช่วง : โปรดสอบถาม

วันที่ :
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน) ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 40,999 โปรดสอบถาม
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 7,000 โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 1 ผู้ใหญ่ โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม
1 เด็ก + 2 ผู้ใหญ่ (ไม่มีเตียง) โปรดสอบถาม โปรดสอบถาม

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการรวม
ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) และค่าวีซ่าประเทศเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย 
ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น 
ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ำมันของสายการบิน ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  พาราณสี - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ โดยคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
ค่าที่พักห้องละ 2  ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ, 
น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน 
ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่านการประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม

อัตราค่าบริการไม่รวม
  ค่าจัดทำหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
  ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกำกับภาษี
  ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
  ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม
  ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า

การชำระเงิน 
สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท (ภายใน 3 วัน หลังการจอง) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
REMARK
ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา
สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

การยกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันไป เก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้น 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 – 25 วันไป เก็บมัดจำทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 – 20 วันไปเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อย 20 วันไปเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

 เงื่อนไขการให้บริการต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่องและโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน (หรือตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ)
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบิน

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่ อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทางบริษัทฯ 
ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6. ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกำหนด
7. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
* ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • เตย
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • แอมป์
 • แผนกทัวร์หน้าร้าน
 • มิก
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • สน
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ซาร่า
 • แผนกทัวร์กรุ๊ปเหมา
 • ยุ้ย
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • เนตร
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
 • จิ๊บ
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน
DEPARTMENT OF TOURISM
Thai Travel Agents Association
Department of Business Development